انجمن مخفی دانشجویان

ما، اعضای انجمن جدید نمیترسیم!

حکومت سعی دارد تا جلوی ما را بگیرد، هم در فضای مجازی و هم در میدان و صحنه.

دانشجویان سرمایۀ این کشور هستند که هم حال کشور را میسازند و هم نسل آتی را.

ما برای بهتر شدن کشور مبارزه را آغاز کردیم و خود را در دست سرگذشت رها نمیکنیم.

ما مسؤلیت زندگی خود را در دست میگیریم و اگر خود به فکر خود نباشیم، هیچکس نگران حال ما نخواهد بود.

عقب نخواهیم رفت زیرا که موفقیت نزدیک است.